slide ver 3
 

 
 

 • Image
  28/07/2021

  VNPT Portal

  là giải pháp cho phép Cơ quan Chính quyền tạo ra một đầu mối trực tuyến duy nhất cho mọi đối tượng: Tiếp cận tới toàn bộ các đơn vị trực thuộc cấp quản lý của Cơ quan Chính quyền. Cập nhật thông tin về các mặt hoạt động trên địa bàn do Cơ quan Chính quyền quản lý (chính sách, kinh tế-xã hội, đầu tư, giáo dục – y tế, khoa học công nghệ, quy hoạch …). Sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tới cấp độ 3 và 4.

 • Image
  11/03/2020

  Phần mềm Quản lý Cán bộ Công chức Viên chức (VNPT CCVC)

  là giải pháp quản lý Cán bộ Công chức, Viên chức một cách tổng thể và có hệ thống tại:  - Các đơn vị quản lý nhà nước và hành chính sự nghiệp. - Các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp trung ương tới địa phương - Các đơn vị hành chính sự nghiệp từ cấp trung ương tới địa phương…